top of page
Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler - R. G. Collingwood

R. G. Collingwood, bütün hayatı boyunca felsefe ile tarihi bir araya getirmeye çalışmış bir felsefeci ve tarihçidir. Batıda son yıllarda tarih felsefesine artan ilgide Collingwood''un konuya ilişkin yaklaşımının büyük bir rolü vardır: "Bir tarih felsefesinden, ancak tarihçinin hakikate ulaşma çabası üzerinde yoğunlaşan felsefi bir tefekkür olduğu takdirde bahsedilebilir Collingwood''un bu yaklaşımının açılımı ve sonuçları, The Idea of Hitory (1946) ve en az bunun kadar önemli olmakla birlikte daha az bilinen An Autobiography (1939) adlı eserinde yer almaktadır. Bu eserde yer alan sekiz deneme, Collingwood''un tarih felsefesi üzerine olan ilk çalışmalarını ihtiva etmektedir.
Collingwood bu eserdeki ilk denemesinde felsefeyi tarihe indirgediğinden dolayı Croce''u eleştirmekte ve tarih ve felsefenin -aralarında karşılıklı bir ilişki olmasına rağmen- bağımsız disiplinler olduğunu iddia etmektedir. İkinci deneme, (tarihçi cüz''i vakıanın bilgisiyle, bilim adamı ise külli vakıanın bilgisiyle ilgilendiğinden dolayı) tarihin bilimsel olmadığını iddia eden görüşe karşı kaleme alınmıştır. Üçüncü deneme, tarihin bilimsel karakterinin tartışması üzerine devam eder. Dördüncü deneme Spengler''in The Decline of the West (Batı''nın Çöküşü) adlı eserin eleştirisinden oluşur. Beşinci ve yedinci deneme, ilerleme ideasının eleştirisini hedefler. Altıncı deneme Collingwood, tarihi "birbirini izleyen olayların şüpheli hikayesi" olarak düşünen kimselere karşı tarihsel araştırmanın güvenirliğini savunur. Sekizinci deneme, The Idea of History''nın güzel bir numunesidir. Burada Collingwood''un ilerideki çalışmalarında ele alacağı pek çok temaya rastlanır.

 

--

 

Essays on Philosophy of History. R. G. Collingwood

 

R. G. Collingwood is a philosopher and historian who has tried to combine philosophy and history all his life. Collingwood's approach to the subject has an important role in the growing interest in the philosophy of history in the past years in the West: "A philosophy of history can only be mentioned if there is a philosophical contemplation that focuses on the historian's effort to reach the truth. The idea and results of Collingwood's approach, It is included in Hitory (1946) and, at least as important as this, in the lesser known An Autobiography (1939) The eight essays in this work include Collingwood's earliest work on the philosophy of history. Collingwood criticizes Croce for reducing his philosophy to history in his first attempt in this work and claims that history and philosophy are independent disciplines, although there is a mutual relationship between them. The second essay, has been written against the view that claims that history is not scientific. The third essay continues on the discussion of the scientific character of history. The fourth essay consists of criticism of Spengler's The Decline of the West. The fifth and seventh trial aims to criticize the idea of ​​progress. Sixth essay Collingwood advocates the reliability of historical research against anyone who considers history as "a suspicious story of successive events." The eighth try is a good example of The Idea of ​​History. There are many themes that Collingwood will address in his future work. In this book, examinations of approximately 1500 declarations were examined, and analyzes were made on the identity, titles, places of residence, the type and annual revenue of the estates, the fees they paid, and similar issues.

 

Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler - R. G. Collingwood

bottom of page